MRE-gemeenten investeren in regionale corona-herstelaanpak

Metropoolregio Eindhoven (MRE) is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Hun voornaamste doel is het stimuleren van de economie en het vestigingsklimaat in de regio. In september 2020 stemden alle gemeenten in met een regionale corona-herstelaanpak.

De gemeenten stelden het positief jaarresultaat 2019 van MRE, RHCE en Stimuleringsfonds van 2 miljoen euro hiervoor beschikbaar.

Dit bedrag wordt ingezet om de impact van de coronacrisis op de regionale economie te dempen en versterkende, toekomstgerichte maatregelen in te zetten. Om tempo te maken in de uitrol van de herstelaanpak is door partners in het regionale netwerk een aantal projecten geformuleerd voor de eerste tranche. Belangrijk bij de projecten is het behalen van een multiplier, zodat de inzet van de middelen uit deze herstelaanpak geldt als vliegwiel voor het losmaken van nieuwe investeringen, samenwerkingen en kennisvermeerdering.

In het eerste deel (eind 2020 – maart 2021) worden de beschikbare middelen over drie hoofdprojecten verdeeld. Binnen al deze projecten staat samenwerking centraal.

1. Opleiden: project Omscholing

Een aantal beroepsgroepen wordt, op de korte of langere termijn, hard geraakt door het verstorende effect van de coronacrisis op de economie. Dit betekent een groei van de werkloosheid. Anderzijds zijn er nog steeds sectoren, met een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel. Met deze investering worden er extra middelen ingezet om het snel functionerend maken van een structuur, waarmee mensen van werk naar werk begeleid kunnen worden met een zo kort mogelijke onderbreking en zo min mogelijk hindernissen.

2. Digitalisering Onderwijs: project Hybride Lesgeven

Door de risico’s en maatregelen als gevolg van Covid-19 vielen veel lessen in het voortgezet onderwijs uit en is het risico groot dat leerlingen onderwijsachterstand oplopen. Met hybride onderwijs, een combinatie van live en online onderwijs, kunnen achterstanden en uitval van leerlingen worden tegengegaan. Een consortium van onderwijsinstellingen onder projectleiderschap van Brainport Development maakte een projectvoorstel om digitalisering in het voortgezet onderwijs te integreren en te versnellen. Ook na corona kunnen hybride onderwijsvormen voor meerdere toepassingen gebruikt worden.

3. Digitalisering MKB: verdeeld over 3 sub-projecten

Het MKB heeft te kampen met de negatieve gevolgen van de Covid-19 uitbraak. Omzet loopt terug, diensten kunnen niet meer (naar behoren) geleverd worden en acquisitie verloopt moeizaam. Het MKB heeft baat bij een structuurversterkende impuls die hun marktpositie versterkt, hen beter in staat stelt samen te werken, processen te verbeteren en de relatie met (potentiële) klanten te versterken. Digitalisering van processen en dataficering draagt bij aan de beperking van de economische schade. Hiervoor zijn enkele mooie samenwerkingsprojecten geïnitieerd:

  • Project Bewustwording noodzaak tot digitalisering bij het MKB: laagdrempelige, inspirerende en op de praktijk aansluitende voorlichtingsbijeenkomsten om MKB-ers bewust te maken van de mogelijkheden en uitdagingen die digitalisering en dataficering biedt.
  • Project Digitale innovatie Slimme Maakregio de Kempen: een clusteraanpak voor digitalisering van productieprocessen en marketing. Ondernemersorganisaties uit de andere sub-regio’s kunnen hierbij aanhaken en/of een eigen traject hiervoor uitzetten.
  • Project Voucher regeling: laagdrempelige voucherregeling, waarmee MKB-ondernemers een professionele adviseur kunnen inschakelen en hun kennis kunnen uitbreiden.

Klik hier voor meer informatie over de MRE Corona Herstelaanpak.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten