Regionale Energiestrategie in Metropoolregio Eindhoven

In het Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het Rijk heeft aan alle 30 regio's in Nederland gevraagd te onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken.

 

De regio’s stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken.

Metropoolregio Eindhoven

In Zuidoost-Brabant werken we samen als Metropoolregio Eindhoven: MRE. De RES van de MRE is een samenwerking van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de provincie Noord-Brabant en Enexis Netbeheer.

Samen stap voor stap over op duurzame energie in onze regio

De energietransitie moeten we met z’n allen voor elkaar krijgen. Ook de RES vraagt iets van iedereen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen meewerkt. Daarom betrekken we woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, agrariërs, brancheverenigingen, ondernemers, onderwijs, ambtenaren van gemeenten en waterschappen, volksvertegenwoordigers, de netbeheerder en inwoners bij de totstandkoming van de RES. We vinden het ook erg belangrijk dat jongeren zijn aangehaakt. Jongeren en jong werkenden hebben immers veel belang bij toekomstbestendige RESsen, het gaat immers om hun leefomgeving en hun energievoorziening. Jong RES Nederland behartigt de belangen van jongeren en jong werkenden, ook in de Metropoolregio Eindhoven.

Concept Regionale Energiestrategie 1.0

Om in onze RES te komen tot een zorgvuldige afweging bij de keuzes van zoekgebieden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie hebben we ervoor gekozen om een Milieueffectenrapport (MER) op te stellen, Deze planMER-procedure kunnen we in het najaar van 2021 afronden.
Voor het onderdeel besparing stellen we in het kader van de RES energiebesparingsplannen op. Hierbij werken de gemeenten samen met de verschillende stakeholders, zoals woningcorporaties, energiecoöperaties, VNO/NCW en Brainport Development.

Ook de warmtetransitie is volop in beweging. In de RES 1.0 geven wij inzicht in de mogelijke wisselwerking tussen lokale warmtebronnen en de regionale bronnen en infrastructuren en welke scenario’s voor warmtevoorziening er daarbij zijn. De uitwerking vindt plaats op lokaal niveau, in de gemeentelijke Transitievisies Warmte die uiterlijk eind 2021 gereed moeten zijn. Gemeenten maken op basis van deze Transitievisies Warmte samen met hun partners uitvoeringsplannen, waarin de acties op buurt- en wijkniveau worden uitgewerkt.

De resultaten tot nu zijn verwerkt in de concept RES 1.0, die op onze website staat: www.energieregiomre.nl.

Vervolg

De komende maanden gebruiken we om zoveel mogelijk reacties op te halen op de concept RES 1.0 en deze nog verder te verbeteren. Deze wordt in de periode van april – juni voor reactie aan de volksvertegenwoordigers voorgelegd. Met afronding van de planMER-procedure en met alle beschikbare informatie en input kan de RES 1.0 vervolgens worden voltooid.

Ook daarna gaat het proces door: elke 2 jaar vindt er een herijking plaats van de RES. Dan wordt beoordeeld of de doelen en ambities nog realistisch en ambitieus genoeg zijn. Bovendien is de verwachting dat wij door technologische vooruitgang en opgedane ervaringen nieuwe inzichten krijgen. De gemeenten verankeren de RES in hun omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen).

Betrokken worden bij de RES?

De komende jaren vullen we in meerdere ‘rondes’ de opgave steeds concreter in: het is een ‘ongoing’ proces. Regelmatig organiseren we bijeenkomsten waarin u een bijdrage kunt leveren of vragen kunt stellen. Deze kunt u terugvinden op de website van de gemeenten, of van de RES MRE www.energieregiomre.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten