The Economic Board: Arbeidsmarktkrapte vraagt om onorthodoxe benadering

De regio Arnhem-Nijmegen staat (net als de rest van Nederland) voor enorme opgaven rond klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, zorg en water-, lucht, en bodemkwaliteit. De krappe arbeidsmarkt remt een voortvarende aanpak. Waar liggen oplossingen? Burgemeester van Arnhem en voorzitter van The Economic Board, Ahmed Marcouch, en strateeg Arbeidsmarkt Renate Bouwman van The Economic Board vertellen erover in een dubbelinterview.

Human Capital Akkoord

In april 2023 ondertekenden The Economic Board, Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen en provincie Gelderland het Human Capital Akkoord. Doel is dat overheden, kennisinstellingen en werkgevers samen toewerken naar een arbeidsmarkt die ‘werkt’.
Deze agenda richt zich op drie manieren om meer (passend) werkaanbod te krijgen: Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, het activeren van onbenut arbeidspotentieel en het aantrekken en behouden van talent.

Bouwman licht toe: “Ten eerste moeten vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Hier ligt een belangrijke taak voor opleiders en werkgevers. Beroepsopleidingen bieden modulair onderwijs waarbij diplomering, certificering en skillsgerichte erkenning mogelijk is. Zo vinden studenten, om-, her-, en bijscholers beter aansluiting. Werkgevers bieden stages en begeleiden studenten op de werkplek, denk aan een initiatief als leren in bedrijf.” “We gaan ook mensen die nu aan de kant staan en niet meedoen maximaal inschakelen”, aldus Marcouch. We schrijven niemand af, want iedereen kan naar vermogen bijdragen aan onze samenleving.”

Migratie: pleidooi voor een doordachte aanpak

“Waar het aan ontbreekt, is het openlijk benoemen van de urgentie en de bijdrage die arbeidsmigratie kan leveren”, aldus Marcouch. “Erken de toegevoegde waarde van migranten. Draag uit dat ze hier werk verrichten dat wij niet willen doen of waarvoor wij de mensen niet hebben. Een ander knelpunt is dat werving en selectie ad hoc gebeurt uit eigen behoefte en niet binnen een beleidskader van werken en wonen. Wat ook niet helpt, is dat migratie allerwegen wordt geproblematiseerd.”

“Om de kennis en kunde van migranten en mensen die nu aan de kant staan te benutten, is een structurele en doordachte aanpak nodig, waarbij wetten en regels maatgevend en ondersteunend zijn”, betoogt Marcouch. “Alleen op die manier kunnen we mensen die nu niet meedoen ertoe bewegen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Zo kunnen wij ook onze wervingskracht maximaliseren richting arbeids- en asielmigranten. Met een aantrekkelijk aanbod, ook voor hun partners, om in ons land en in onze regio te komen werken en wonen. Net als de kenniswerkers en studenten zullen arbeidsmigranten hun familie, vrienden en bekenden gaan doorgeven in welk land het prettig leven is. Want let wel, wij concurreren met andere landen.”

Marcouch en Bouwman zijn het erover eens dat er stevige keuzes moeten worden gemaakt. “We gaan op veel terreinen dingen anders doen voor de versterking van onze regio, samen met opleiders, onderzoekers, ondernemers en bestuurders.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen
The Economic Board Regio Arnhem Nijmegenhttp://www.theeconomicboard.com
Krachten bundelen The Economic Board acteert op belangrijke strategische maatschappelijke vraagstukken. Het brede netwerk van The Economic Board wordt ingezet om voor projecten (nieuwe) verbindingen te leggen en ze verder te brengen.

Meer berichten