Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Poorterij BV en Webprom BV, hierna te noemen “opdrachtnemer”

1. Opdrachten.

1.1 Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot plaatsing accepteert de opdrachtgever, de onderhavige Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

1.2 Een mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer gegeven plaatsingsopdracht is bindend voor opdrachtgever. Een plaatsingsopdracht van opdrachtgever die door opdrachtnemer wordt aanvaard zal door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd. Door deze bevestiging verklaart opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever te hebben ontvangen en te aanvaarden, zoals deze in de opdrachtbevestiging is gespecificeerd. Eerst door deze bevestiging is opdrachtnemer gebonden. Een onbevoegd gegeven opdracht leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon die vermeld staat op de orderbevestiging.

1.3 Binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging heeft de opdrachtgever het recht de gegeven opdracht kosteloos te annuleren, daarna is opdrachtgever het volledige bedrag van de opdracht verschuldigd.

2.Wijze van uitvoering.

2.1 Opdrachtnemer is vrij in de bepaling en wijziging van de pagina-indeling en verdere lay-out van de door opdrachtnemer uitgegeven gidsen en publicaties in de elektronische dienst, daaronder mede begrepen de omschrijving, benaming en indeling van de rubrieken, alles in de ruimste zin van het woord. Opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens opdrachtnemer ontlenen.

2.2 Opdrachtgever dient vóór de hem door opdrachtnemer schriftelijk opgegeven datum, die tussen partijen als fatale datum geldt, direct door opdrachtnemer te gebruiken materiaal van de opgedragen advertentie(s) aan opdrachtnemer te doen toekomen. Specificaties waaraan dit materiaal dient te voldoen zijn verkrijgbaar bij opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer niet tijdig, direct voor publicatie geschikt materiaal heeft ontvangen, is opdrachtnemer van haar verplichting tot het plaatsen van de betreffende advertentie(s)/advertorial(s) ontslagen, onverminderd de rechten van opdrachtnemer jegens opdrachtgever uit hoofde van de betreffende plaatsingsopdracht.

2.3 Een eventuele ondersteuning door opdrachtnemer bij het ontwerpen van een advertentie geschiedt geheel vrijblijvend en zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

2.4 Een door opdrachtnemer gemaakte Internetsite en/of banner (inclusief ontwerp) is eigendom van opdrachtnemer. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze Internetsite en/of banner bij een andere provider onder te brengen of in een ander medium af te (laten) drukken. Geen andere partij kan rechtsgeldig beschikken over het materiaal zoals dat geproduceerd of geplaatst is. In verband met het internationale karakter van Internet verklaart opdrachtgever dat de inhoud van de Internetsite en/of banner in alle landen ter wereld is toegestaan en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde of wettelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk voorschrift. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake.

2.5 Voor advertentievormen waarbij gebruik gemaakt wordt van een hyperlink of andere voorziening waarmee de gebruiker direct gebracht wordt naar de homepage van de adverteerder of anderen, is het niet toegestaan om op die homepage een boodschap of aanbieding te doen die strijdig is met de wet, het algemeen belang of de belangen van opdrachtnemer of haar relaties. Het is opdrachtnemer toegestaan bedoelde verbinding geheel of gedeeltelijk op te heffen totdat de bedoelde uiting is verwijderd en zonder dat dit op enige wijze leidt tot vergoeding van welke aard ook.

3. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever wordt geacht de juistheid te hebben aanvaard van (druk)proeven, die hem door of vanwege opdrachtnemer zijn toegezonden en die door hem zijn geaccordeerd, alsmede van aan hem toegezonden (druk)proeven, waarop door hem niet of niet binnen uiterlijk 48 uur met correcties is gereageerd.

3.2 Opdrachtnemer aanvaardt noch ten opzichte van opdrachtgever noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid voor, door, of zijdens opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens en plaatsing daarvan in gids en/of product in de elektronische dienst. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake, inclusief de in verband daarmede door opdrachtnemer te maken kosten. Meer in het bijzonder vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van intellectueel/ industrieel eigendom in de ruimste zin van het woord in verband met publicatie door opdrachtnemer, op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

4. Overmacht.

In geval van verhindering van de nakoming door opdrachtnemer van een verplichting tengevolge van overmacht, wordt de betreffende verplichting van opdrachtnemer voor de duur van de overmacht opgeschort. In zodanig geval zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke, ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van opdrachtnemer tijdelijk of blijvend in redelijkheid als te bezwaarlijk moet worden aangemerkt. Indien opdrachtnemer door uitvoering van de betreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit eveneens als overmacht voor opdrachtnemer jegens opdrachtgever. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever. Na zodanige ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige aanspraak op de andere uit hoofde van de betreffende plaatsingsovereenkomst.

5. Betalingsvoorwaarden.

5.1 Facturen terzake van door opdrachtnemer aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien in de bevestiging van de plaatsingsopdracht en op de factuur is vermeld, dat het factuurbedrag door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient opdrachtgever te zijner keuze het gehele factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, hetzij uiterlijk op de vervaldata.

5.2 Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bank- of girorekening van opdrachtnemer, vermeld op de plaatsingsopdracht en de factuur.

6. Gevolgen van niet tijdige betaling.

6.1 Indien opdrachtgever in verzuim blijft om enige betaling aan opdrachtnemer (waaronder begrepen een termijnbetaling als bedoeld in artikel 7.1) tijdig te verrichten is opdrachtgever van rechtswege jegens opdrachtnemer in gebreke, zonder dat enige aanmaning is vereist.

6.2 In geval opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, worden alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

6.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan opdrachtnemer is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.

6.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan opdrachtnemer komen alle daardoor aan opdrachtnemer veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze desverzocht onverwijld aan opdrachtnemer zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van opdrachtnemer worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250.

6.5 Opdrachtnemer heeft het recht om, ingeval opdrachtgever enige aan opdrachtnemer verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft voldaan, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, de plaatsingsopdracht niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat opdrachtgever terzake hiervan enige aanspraak jegens opdrachtnemer zal hebben en zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van opdrachtnemer jegens opdrachtgever uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst worden beperkt. Met name blijft opdrachtnemer gerechtigd tot de in betreffende plaatsingsovereenkomst bepaalde vergoeding.

7. Klachten.

7.1 Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige plaatsingsopdracht dient binnen 2 weken na verspreiding c.q. openbaarmaking van de betreffende gids en/of product in de elektronische dienst, schriftelijk door opdrachtnemer te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

7.2 Een klacht die opdrachtnemer aanleiding geeft tot een wijziging in de betreffende advertentie zal door opdrachtnemer bij de eerstvolgende editie van de betreffende gids en/of van het (niet on-line) product in de elektronische dienst worden verwerkt. Bij een online product in de elektronische dienst zal de wijziging binnen 30 dagen na aanvaarding van de klacht door opdrachtnemer worden verwerkt.

8. Aansprakelijkheid opdrachtnemer.

8.1 Opdrachtnemer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen, in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.

8.2 In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van opdrachtnemer of enige in haar onderneming werkzame personen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever.

8.3 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties van andere opdrachtgevers in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische dienst.

8.4 Indien opdrachtnemer krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is opdrachtnemer, ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, doch tot ten hoogste het bedrag bedoeld in de vorige zin.

8.5 Betreft het een zogenaamde “gratis vermelding” dan zal opdrachtnemer in voorkomende gevallen nooit méér verplicht zijn dan tot verbetering in de eerstvolgende editie van de betreffende gids c.q. van de registratie in de elektronische dienst.

8.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienst, verband houdende met oorzaken die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer zijn gelegen, zoals verbindingen, apparatuur van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de gebruiker.

9. Bevoegde Rechter

Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Breda, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de volgens de wet bevoegde rechtbank te adiëren.

10. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.