Wijzig je omslagfoto
Metropoolregio Eindhoven
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Metropoolregio Eindhoven
Instanties

Het gemeentelijke netwerk in deze bedrijvige regio

Samenwerken zit in het DNA van deze regio. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid maken zich al jaren samen hard voor een sterke regio. Dat is ook wat onze regio zo succesvol maakt: samen komen we verder. De 21 regiogemeenten hebben daarom hun krachten gebundeld in de Metropoolregio Eindhoven.

Samen de ambitie realiseren

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben een gezamenlijke ambitie: de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. We willen een excellente regio zijn met sterke gemeenten. Dat resulteert in een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken, en dat is waar het vuur voor brandt.

Sterk door verschillen

De kracht van onze regio is de diversiteit: stad - platteland, toptechnologie - maakindustrie, natuur - cultuur, historisch - modern. Deze contrasten maken ons als regio krachtig, en die moeten we versterken. Om  dit voor elkaar te krijgen, moet je de regio kennen en elkaar ontmoeten. Dan ontstaat er energie. Daarom organiseren we in de Metropoolregio Eindhoven veel ontmoetingen, tussen gemeenten en met samenwerkingspartners.

Drie thema’s: economie, ruimte en mobiliteit

In de Regionale Agenda hebben de 21 gemeenten afgesproken hoe we in de Metropoolregio Eindhoven de regionale ambitie gaan realiseren. De Regionale Agenda is  dan ook de basis van onze regionale samenwerking. We werken aan drie thema’s: economie, ruimte en mobiliteit. Dit zijn grote overkoepelende thema’s die voor iedereen belangrijk zijn, ze raken alle aspecten van het leven. Hierbij werken ze afhankelijk van het onderwerp samen met de beste partners in de triple helix. De besluitvorming over inhoudelijke thema’s gebeurt door de 21 gemeenteraden.

Voor de uitvoering van de Regionale Agenda zijn zes ‘werkplaatsen’ ingericht. Onder leiding van een wethouder uit de regio werken de leden uit de triple helix aan het voorbereiden en uitwerken van de regionale opgaven. Dit leidt uiteindelijk tot concrete afspraken, programma’s, convenanten etc. waarvan de uitvoering wordt belegd bij andere partners.

Wat doen de werkplaatsen?

De Werkplaats Economische strategie heeft een coördinerende rol in het opstellen en verbinden van subregionale agenda’s met de Brainportstrategie. De werkplaats brengt partijen bij elkaar, verbindt lokale en regionale ambities en organiseert samenwerking. Daarnaast coördineert de werkplaats de overeenstemming over de jaarplannen en de nieuwe meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020. Ook legt de Werkplaats verbindingen tussen initiatieven om de ‘basics’ in onze regio te versterken, zoals het stimuleren van de uitrol van een regionale breedband infrastructuur.

Met het Stimuleringsfonds ondersteunen we projecten die de economie in de regio versterken. De focus ligt op innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Onderdeel van het Stimuleringsfonds zijn de Investerings- en Adviesregeling. Deze regelingen richten zich op vernieuwende structurele bedrijfsmatige activiteiten van individuele, kansrijke MKB-ondernemingen.

De Werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel streeft naar een versterking van de concurrentiepositie en economische structuur van de regio. Daarom werken zij aan een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en een goede balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en detailhandelslocaties. Ook is de werkplaats een kennisplatform waarin aandacht wordt besteed aan nieuwe trends en ontwikkelingen.

De Werkplaats Arbeidsmarkt werkt aan een optimale aansluiting van de arbeidsmarkt op de economische Brainport strategie. De werkplaats legt de focus op de analyse van een aantal knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt. Per thema worden vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs betrokken. De Werkplaats houdt zich niet bezig met de uitvoering, dat ligt bij de werkbedrijven Eindhoven en Helmond en Brainport Development.

De inwoners wonen, werken en recreëren in verschillende gemeenten, maar wel voornamelijk binnen de grenzen van de regio. Daarom werkt de Werkplaats Strategie Ruimte aan een gedragen Integrale Ruimtelijke Strategie, zodat het vestigingsklimaat in de regio wordt versterkt. Ook zorgt de werkplaats voor belangenbehartiging van de regio in projecten en overleggen van strategische betekenis.

De Werkplaats Mobiliteit en Innovatie werkt aan het versterken van de nationale en internationale connectiviteit. We willen een verkeers- en vervoerssysteem realiseren dat zorgt voor goede verbindingen in de regio. Daarbij passen we slimme en duurzame mobiliteit toe. Een goede bereikbaarheid voor personen- en goederenvervoer is immers nodig om een excellente regio te zijn. 

Om een economische wereldspeler te kunnen zijn, is het belangrijk om als regio aantrekkelijke woningen en een goede woonomgeving te kunnen bieden. De Werkplaats Wonen werkt daarom aan een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt voor onze inwoners met een sterk landelijk en een sterk stedelijk gebied. Hierbij hebben we oog voor kwaliteitsverbetering, verduurzaming en levensloopbestendiging van de woonvoorraad als geheel.

Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken…

Onze reputatie als Brainport en Slimme regio geeft geen garantie voor de toekomst. We moeten onze regio blijven ontwikkelen. We moeten blijven samenwerken. Alleen samen kunnen we de welvaart en het welzijn van onze regio verbeteren.