Zo gaat TES om met de huidige uitdagingen in werk en onderwijs

De technieksector staat, gedreven door klimaat- en geopolitieke uitdagingen, voor bijzondere verduurzamingsuitdagingen die in rap tempo op ons afkomen. Een sector waar innovaties en veranderingen sowieso de enige constante factoren lijken te zijn, wordt daarmee nog interessanter.

Tel daarbij op, de schaarste op de arbeidsmarkt aan technische vakmensen, de uitdagingen die demografisch gezien op ons afkomen zoals vergrijzing, uitstroom van kennis en de matige instroom van jong talent in de sector en we zien dat ons een enorme klus te wachten staat om al die plannen uit te voeren.

Want denkend aan alle verduurzamings- en klimaatplannen … Wie gaan deze uitvoeren en hoe?

Voor bedrijven die actief zijn in deze sector, zoals TES Industrial Systems B.V. vraagt dat grote wendbaarheid en flexibiliteit, zeker gegeven de grote schaarste in capaciteit op de arbeidsmarkt.

De vraag is hoe gaan we dit met zijn allen oplossen?

Het antwoord ligt naar mijn mening in goede en gerichte scholing van mensen, waarbij de samenleving, onderwijsinstellingen en bedrijven beter en gerichter met elkaar gaan samenwerken.

Maatschappij en samenleving

De maatschappij en samenleving zal zich goed moeten realiseren welke stappen we moeten zetten om de verduurzamingsdoelstellingen te kunnen halen. Meestal denken we dan aan welke zonnepanelen, ledlampen of warmtepompen we willen plaatsen, maar in het kader van arbeidsmarkt en onderwijs zullen we ook heel goed moeten nadenken hoe we ook de toekomstige generaties (onze kinderen) op een juiste wijze in deze verduurzaming betrekken. Ouders moeten zich beter bewust worden dat werken in de techniek – op welk niveau dan ook – een mooie toekomst biedt voor hun kinderen. Daarbij hoort goede en inhoudelijke voorlichting en informatie over de mogelijkheden die de technieksector hun kinderen te bieden heeft, dat ze daar een mooi vak kunnen leren, hun toekomst kunnen vormen en daarnaast een goed inkomen kunnen verdienen. Ouders moeten zich realiseren dat het halen van een zo hoog mogelijke CITO score voor hun kinderen niet altijd het beste is en dat het heus geen schande is als je kind niet naar het VWO kan. Niet iedereen hoeft jurist, dokter of bedrijfseconoom te worden. De maatschappij zit daar niet op te wachten. Wat de maatschappij wel nodig heeft zijn vakmensen! Daarin zit de toekomst.

Daarnaast zouden mensen die op dit moment in een bepaalde fase van hun leven zitten en in een branche werken waar geen tot weinig groei – en toekomstmogelijkheden zijn, moeten nadenken of het niet handiger is om zich te laten omscholen naar een technisch beroep. Hierop ligt vaak nog een stigma, maar ik denk dat omscholing naar een technisch vak, veel kansen en doorgroeimogelijkheden biedt. Verder is het niet zo dat competenties die zijn opgedaan in een andere branche verloren gaan. Vaak versterken ze elkaar.

Techniek = Vakmanschap = Toekomst = Duurzaam

Onderwijs en bedrijfsleven

Het bedrijfsleven en het onderwijs moeten nog beter gaan samenwerken en de samenleving laten zien welke mogelijkheden en kansen (op alle niveaus) er voor jongeren en zij-instromers op de arbeidsmarkt zijn. Scholen moeten intensievere banden met het bedrijfsleven aangaan om het technisch onderwijs aantrekkelijker te maken en betere aansluiting te houden met de steeds hogere eisen en behoeften van de maatschappij. Werken en studeren (BBL of duale leerwegen) dienen te worden geïntensiveerd en gestimuleerd. Vormen van hybride docentschap, waarbij oudere vakmensen een grote rol zouden kunnen spelen zou meer moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Door de innovaties en constant veranderende technieken zullen bedrijven en hun werknemers zich blijvend moeten bekwamen om de werkzaamheden nu maar ook in de toekomst op het hoogste niveau te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat bedrijven moeten investeren in hun medewerkers door hen scholing en training (zowel intern als extern) aan te bieden om de vakbekwaamheid en competenties zo hoog mogelijk te houden. Ook zouden bedrijven hun oudere medewerkers – waar veel ervaring en kennis zit – moeten enthousiasmeren en betrekken in training en onderwijs om hun vakmanschap te delen met de jongere generaties. Daarnaast moet er binnen het bedrijf voldoende ruimte zijn voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Tevens moet er een goed en eerlijk perspectief aan mensen worden geboden, tezamen met goede arbeidsvoorwaarden.

TES Industrial Systems

TES is actief in de industriële elektrotechniek op het gebied van aandrijfsystemen en aanverwante automatisering. We staan dus midden in de omschakeling en verduurzaming van industriële- en logistieke processen. We doen dit met vestigingen in Oosterhout en Beverwijk.

Voor ons is scholing, training en opleiding van medewerkers van groot belang. We bieden onze mensen zowel interne als externe cursussen en opleidingen aan zodat ze zich kunnen verbeteren en bekwamen in hun expertise en vakgebied. Er bestaan convenanten en samenwerkingsverbanden met HBO- en MBO-opleidingen en opleidingsorganisaties zowel landelijk als in de regio. We bieden jonge mensen een BBL-opleiding en arbeidsovereenkomst aan, hebben stageplekken op MBO- en HBO-niveau waarbij je echt iets leert en midden in de techniek van vandaag staat. Daarnaast doen we graag mee aan activiteiten waarbij we kinderen van groep 8 van de basisschool op een ludieke en praktische wijze introduceren met elektrotechniek en hiermee het technische beroep op de kaart te zetten en ook ouders ervan overtuigen wat een mooie kansen er voor hun kinderen in de technieksector liggen. Ook zij-instromers worden verwelkomd. Wij bieden ze trainingen en opleiding aan waarmee ze zich kunnen bekwamen in ons vakgebied. Vaak zien we dat bepaalde competenties in een ander vakgebied complementair zijn aan competenties in de techniek. Daar maken we graag gebruik van.

Techniek is een fascinerend vak en er zijn voor de komende decennia vele kansen en mogelijkheden op een schitterende carrière.
Echter zullen we wel met zijn allen hard moeten werken om alle plannen en uitdagingen die er liggen te kunnen realiseren. Voorwaarde hierbij is dat de samenwerking in de driehoek de maatschappij, bedrijfsleven en het onderwijs goed en met gezond verstand wordt gerealiseerd. Anders zullen alle doelstellingen die thans op diverse “duurzaamheidstafels” liggen niet worden gehaald en slechts doelstellingen blijven.

TES, werkt aan de toekomst.

Rolf Bakker, Algemeen Directeur TES Industrial Systems B.V.

Google search engine
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten