Wijzig je omslagfoto
Logistics Community Brabant
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Logistics Community Brabant
Instanties

Kickoff Logistics Community BrabantKickoff Logistics Community Brabant op 26 april 2018

LCB geeft kennisvalorisatie in logistieke sector een boost

Ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek bij elkaar brengen om samen logistieke innovaties tot stand te brengen in Brabant. Dat is het ambitieuze doel van Logistics Community Brabant (LCB), een samenwerkingsverband tussen Tilburg University, TU Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences dat tevens wordt ondersteund door de gemeente Breda en provincie Noord-Brabant.

De provincie Noord-Brabant behoort tot de absolute top van Nederland op logistiek gebied. Bij de verkiezing van logistieke hotspot van het jaar ging de regio Tilburg-Waalwijk er onlangs met de hoogste eer vandoor, terwijl de regio West-Brabant beslag legde op de derde plaats.

Neutraal platform

‘In Brabant zijn zo’n 160.000 mensen werkzaam in de logistieke sector. Daarnaast volgen zo’n 1.000 studenten een logistieke opleiding op hbo- of wo-niveau en hebben we zo’n 500 experts met logistieke kennis’, zegt Leo Kemps van LCB. ‘Via LCB willen wij de kennisvalorisatie in de logistieke sector een boost geven. Daarvoor zoeken wij de samenwerking met kennisinstellingen en de regio’s. Want ook Midpoint Brabant, Rewin, Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en Vijfsterren Logistiek hebben zich inmiddels aangesloten bij het platform. LCB is een neutraal platform zonder commerciële belangen.’

Nieuwe bedrijfsmodellen

Kemps benadrukt het belang van samenwerking tussen de kennisinstellingen, regio’s en het bedrijfsleven. ‘Door studenten, ondernemers en medewerkers uit de sector samen te laten werken, ontstaat er meer kennis rondom actuele thema’s. Wij zijn continu bezig om innovatieve oplossingen op het gebied van transport-, magazijn- en productietoepassingen te implementeren. Op deze manier brengen wij circulaire kennisdeling op gang, die garant staat voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen in de toekomst.’

Een voorbeeld: Zorglogistiek. Hij geeft aan dat LCB zich inzet over de volle breedte van het logistieke werkveld. ‘Een mooi voorbeeld is retourmedicatie. Dit is zowel een logistiek als maatschappelijk thema. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks voor zo’n 300 tot 500 miljoen euro aan niet gebruikte medicatie door de WC wordt gespoeld. Dat is niet alleen zonde van het geld, maar ook nog eens schadelijk voor het milieu. Slechts één op de drie Nederlanders weet dat je niet gebruikte medicatie weer kunt inleveren bij de apotheek. Samen met de gemeente Breda, zorgverzekeraars en een afstudeerder zijn wij op zoek naar oplossingen voor dit probleem. LCB richt zicht momenteel op zes hoofdthema’s:

Leefbare stad

Hoe voorkomen we dat de binnensteden verder dichtslibben? Waarom staat stadsdistributie onder druk? Door maatschappelijke ontwikkelingen is de acceptatie van duurzame oplossingen sterk vergroot. Samen met overheid, onderwijs en ondernemers worden de mogelijkheden onderzocht om de huidige last-mile problematiek te verbeteren en voor de toekomst te verduurzamen.

Network Complexity

De levenscyclus van veel producten is in de afgelopen jaren korter geworden en tegelijkertijd is de complexiteit in productiesystemen toegenomen. Door het verbinden van informatie kan de behoefte van de markt worden voorspeld en de productie aangepast worden. Door ondernemers te koppelen aan onderwijs en onderzoek, kunnen nieuwe technieken worden geanalyseerd en klaargemaakt voor de toekomst.

Smart Industry

In de maakindustrie is ICT een bepalende factor (robotisering, 3D-printing etc.). Door de klantspecifieke vraag neemt de variëteit aan type producten toe en worden seriegroottes kleiner. Daardoor zijn kortere tijden in het productieproces cruciaal. Door het koppelen van data-science gerelateerd onderwijs aan de maakindustrie, wordt onderzocht waar en hoe verbeteringen voor dit moment ook in innovaties voor de toekomst toegepast kunnen worden.

Multimodaal

Het dichtslibben van het wegennet bevordert het experimenteren met andere modaliteiten. Tegelijkertijd wordt daarmee gewerkt aan een verduurzaming van het vervoer in Nederland en daarbuiten. Door verschuiving van mainports naar inland terminals en de opkomst van nieuwe routes is er al een stap gezet naar een betere spreiding van transportbewegingen. Samen met overheid, onderwijs en ondernemers worden de mogelijkheden onderzocht om nieuwe ontwikkelingen verder uit te werken en vervoersmogelijkheden voor de toekomst te verduurzamen.

Zorglogistiek

De zorgsector kost ruim 100 miljard euro per jaar en blijft sterk groeien. Hiermee is het de grootste bedrijfstak in Nederland. Logistieke expertise in de zorgbranche is essentieel om kosten te kunnen beheersen en dienstverlening te optimaliseren. Op het vlak van logistiek in de zorg wordt met name gekeken naar thema’s als kostenbesparing, voorkomen van verspilling, zuinig voorschrijven, bevorderen therapietrouw, logistieke innovaties, online dienstverlening en E-health toepassingen. Bij deze projecten worden alle belangrijke stakeholders in de zorg, zoals zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten, industrie, gemeenten en overheid betrokken.

Events

Op tal van maatschappelijke terreinen speelt het logistiek aspect bij events een belangrijke rol. Denk bij publieksevenementen aan crowd management, veiligheid en service; bij bedrijfsevenementen aan recalls van producten, verhuizingen of in rampsituaties aan uitzendingen van militairen of  andere hulpacties.  Met de unieke combinatie van kennis binnen het LCB kan er samen met overheid en ondernemers gewerkt worden aan (onderzoeks-)projecten om ‘events’ optimaal en veilig te laten verlopen.

Logistieke vragen

Naast deze zes thema’s is er bij LCB ook altijd ruimte voor nieuwe thema’s. Leo Kemps: ‘Wij werken op basis van bestaande entiteiten en kennis en vanuit samenwerking in projecten ontwikkelen wij duurzame communities. Doordat wij vraaggestuurd werken, is er altijd ruimte voor nieuwe thema’s. Wij komen graag in contact met partijen, die met logistieke vragen zitten waar onderzoek voor nodig is. Zij mogen altijd contact met ons opnemen.’

Kijk voor meer informatie op www.logisticscommunitybrabant.nl. Mailen of bellen kan ook naar info@logisticscommunitybrabant.nl of 06-51172793.