Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Aan de slag in Zeeland
Instanties

Aan de slag in Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland

Aan de slag in Zeeland is de naam van de arbeidsmarktregio Zeeland. De regering heeft in Nederland 35 arbeidsmarktregio's ingesteld om de samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties en UWV in die regio's te bevorderen. Aan de slag in Zeeland doet dit werk vanuit de centrumgemeente Goes. Regiocoördinator is René Boone, r.boone@goes.nl, (0113) 249 657. Abonneren op de nieuwsbrief? Stuur een mailtje. Kijk ook onderaan deze pagina voor de laatste editie van onze nieuwsbrief.

Taken 

  1. Faciliteren uitvoering banenafspraak door onder meer de samenwerking tussen werk(gevers)servicepunten/gemeenten en UWV te versterken, zodat werkgevers optimaal worden bediend
  2. Coördinatie arbeidsintegratie statushouders in Zeeland 
  3. Uitvoering en coördinatie subsidietrajecten van Europees Sociaal Fonds
  4. Afstemming inzet voor kwetsbare jongeren en beleid/uitvoering Participatiewet  

Aan de slag in Zeeland

Zeeuwse Werkkamer

De bestuurlijke afstemming over belangrijke ontwikkelingen binnen de Zeeuwse arbeidsmarkt vindt plaats in de Zeeuwse Werkkamer. Een voorbeeld daarvan is de taak om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, de zogeheten banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013, en de dienstverlening aan werkgevers hiervoor. In de Zeeuwse Werkkamer zijn de gemeenten, de sociale werkbedrijven, UWV, werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd. 

Partners

Binnen Aan de slag in Zeeland wordt breed samengewerkt door onder meer de volgende instanties en/of partijen op de arbeidsmarkt: Gemeenten, Regionale Bureaus Leerlingzaken, Werk(gevers)servicepunten, UWV, Sociale werkbedrijven, de Provincie, Jongerenhuizen, Scholen, de Zeeuwse Stichting Maatwerk, Leerwerkloket Zeeland, Werkgevers (VNO-NCW Brabant Zeeland, Zeeland Business) en Vakbonden (CNV, FNV).

Aan de slag in Zeeland

Sociaal ondernemen

In de lijn van de Participatiewet horen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk te krijgen. Personen met een arbeidsbeperking verdienen een volwaardige plaats in onze samenleving. En statushouders burgeren het beste in als ze zo snel mogelijk een werkervaringsplek hebben. Steeds meer Zeeuwse bedrijven ontdekken dat sociaal ondernemen en winst maken elkaar niet uitsluiten. De overheid ondersteunt werkgevers daarbij op allerlei manieren. 

Dienstverlening aan werkgevers

Aan de slag in Zeeland heeft op het gebied van personeelswerving de Zeeuwse werkgevers veel te bieden. Zo kunnen bedrijven gebruik maken werving en selectie, een kandidatenverkenner banenafspraak, een inclusieve bedrijfsanalyse, een proefplaatsing en een jobcoach. Tevens verzorgt Aan de slag in Zeeland hen in voorlichting en advies over subsidies en regelingen. Denk hierbij aan vergoeding extra werknemersvoorzieningen, loonkostensubsidie, no-riskpolis, loondispensatie Wajong, loonkostenvoordeel en lage-inkomensvoordeel.

Meer informatie vindt u in de hieronder te downloaden brochures en op www.aandeslaginzeeland.nl.

Brochure banenafspraak Brochure sociaal ondernemen

Brochure Handreiking werkgevers Aan de slag in Zeeland

 

 

 

 

 

 

   

 

Contactgegevens

Bij de dienstverlening aan werkgevers is een belangrijke rol weggelegd voor UWV Werkbedrijf en de drie Werk(gevers)servicepunten (WSP's), die onder de gemeenten vallen: Orionis Walcheren, Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio en Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen. Deze vier partners werken onder de vlag van Aan de slag in Zeeland nauw samen om het Zeeuwse bedrijfsleven maximaal van dienst te zijn. Dit zijn de contactgegevens voor informatie, advies en ondersteuning:

Organisatie E-mail  Telefoon       
Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio l.spruit@grdebevelanden.nl (0113) 239138
Orionis Walcheren kvanlimbergen@orioniswalcheren.nl (06) 11624550
Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen r.de.back@wspzvl.nl (0115) 455453
UWV Werkbedrijf toine.witters@uwv.nl (06) 15549445

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief - Aan de slag in Zeeland december