Niet gebruikte medicijnen en zorgartikelen verdienen een tweede leven!

Miljoenen euro’s aan medicijnen en zorgartikelen gooit Nederland jaarlijks weg! Producten die nog goed, vaak onaangebroken, maar voor de gebruiker overtollig zijn. Naast financiële schade, is dit ook schadelijk voor milieu en maatschappij.

Reden voor Logistics Community Brabant (LCB) om hier verder in te duiken en te zoeken naar een duurzame oplossing.

Sinds 2 jaar voert LCB onderzoek uit naar de manier waarop Nederland om gaat met overtollige medicatie en verpleeg- en verzorgingsartikelen. LCB doet dit samen met diverse partners uit het zorgwerkveld en 3e en 4e jaars logistiek studenten van Breda University of Applied Sciences.

Medicatie geschonken aan Suriname

In een enquête, in 2019 gehouden onder bijna 1500 medicijngebruikers, werd snel duidelijk dat 66% hun overtollige medicatie niet terug bracht naar de apotheek. Reden: onwetendheid of te veel moeite.

Mannen met medicijnen

In samenwerking met de gemeente Breda is LCB daarom in het voorjaar van 2020 gestart met een project om deze verspilling tegen te gaan. Inwoners van Breda zijn geattendeerd op de negatieve gevolgen van het onjuist retourneren. Al snel leidde dit tot meer inleveringen, mede doordat extra inleverpunten bij Jumbo-filialen werden gecreëerd. De ingeleverde medicatie werd voor onderzoek beschikbaar gesteld aan LCB; zo kon, onder toezicht van een apotheker, de waarde en kwaliteit vastgesteld worden. Al snel werd duidelijk dat een groot deel van de ingeleverde verpakkingen nooit eerder was geopend en ook nog ruim binnen de vervaldatum was. In een periode van enkele maanden werd voor ruim 100.000 euro aan ongebruikte, geretourneerde medicijnen opgehaald.

De bruikbare medicatie die tijdens de campagne werd opgehaald, is in november 2020 geschonken aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo in Suriname. Al enige tijd kampen zij met schaarste aan medicamenten, waardoor elke geschenkzending van bruikbare en goed gecontroleerde geneesmiddelen van harte welkom is.

Uitbreiding bewustwording en deelnemers

Vanwege het succes van de Bredase campagne, is in het najaar van 2020 een provinciale bewustwordingscampagne gestart. Hierbij is met meerdere landelijke partijen de campagne ‘Breng me terug’ opgezet. In een korte animatie vertelt pilletje ‘Rik Retour’ over de noodzaak van juist inleveren. De animatie is te zien op informatieschermen bij Brabantse huisartsen en apotheken.

Daarnaast zijn nu ook zorgcentra en ziekenhuizen geïnteresseerd en aangesloten bij het retourencentrum. Zorgcentra hebben te maken met een grote hoeveelheid overtollige zorgartikelen zoals incontinentiemateriaal, voedingssupplementen, verbandstoffen en katheters. Ziekenhuisapotheken houden zeer veel medicatie over van ‘ontslagen’ patiënten. Beide stromen zijn vanwege de hoge kwaliteit bijzonder bruikbaar voor het retourencentrum.

Retour en heruitgifte

Een snelle optelsom maakt dat heruitgeven van overtollige medicatie en zorgartikelen zeker kansrijk is voor een duurzame oplossing in de nabije toekomst. LCB gaat met behulp van gelden uit de Regiodeal de komende 3 jaar onderzoek doen naar de haalbaarheid van een medicatieretourencentrum. Piet Berkers, LCB themamanager Zorglogistiek: “Het is schrijnend om te zien wat we ongebruikte medicijnen weggooien met onbekende maar nadelige gevolgen voor het milieu. Anderzijds weten we dat er in andere delen van de wereld mensen geen toegang hebben tot geneesmiddelen waardoor medische behandelingen niet kunnen plaatsvinden. Er is de komende tijd sprake van oplopende wereldwijde tekorten als gevolg van logistieke- en productieproblemen die samenhangen met Corona. Dat betekent dat er nog minder producten beschikbaar komen voor deze groepen. Hierin willen we, met de recent opgerichte Stichting CareCycle, een bijdrage aan leveren.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten