Logistics Community Brabant geeft kennisvalorisatie in logistieke sector een boost

Ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek bij elkaar brengen om samen logistieke innovaties tot stand te brengen in Brabant. Dat is het ambitieuze doel van Logistics Community Brabant (LCB), een samenwerkingsverband tussen Tilburg University, TU Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences dat tevens wordt ondersteund door de gemeente Breda en provincie Noord-Brabant.

De provincie Noord-Brabant behoort tot de absolute top van Nederland op logistiek gebied. Bij de verkiezing van logistieke hotspot ging de regio Tilburg-Waalwijk er in 2022 voor de vierde achtereenvolgende keer met de hoogste eer vandoor, terwijl de regio Noordoost-Brabant beslag legde op de tweede en West-Brabant op de derde plaats.

Neutraal platform

‘In Brabant zijn zo’n 160.000 mensen werkzaam in de logistieke sector. Daarnaast volgen zo’n 1.000 studenten een logistieke opleiding op hbo- of wo-niveau en hebben we zo’n 500 experts met logistieke kennis’, zegt Leo Kemps van LCB. ‘Via LCB willen wij de kennisvalorisatie in de logistieke sector een boost geven. Naast de Brabantse kennisinstellingen zijn ook REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en Vijfsterren Logistiek als regiopartner aangesloten. Zij zijn de verbindende schakel tussen werkveldpartijen in de provincie. LCB is een neutraal platform zonder commerciële belangen.’

Nieuwe bedrijfsmodellen

Kemps benadrukt het belang van samenwerking tussen de kennisinstellingen, regio’s en het bedrijfsleven. ‘Door studenten, ondernemers en medewerkers uit de sector samen te laten werken, ontwikkelen we nieuwe inzichten rondom actuele thema’s. Wij zijn continu bezig om innovatieve logistieke oplossingen te implementeren. Op deze manier brengen wij circulaire kennisdeling op gang, die garant staat voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen in de toekomst.’

Een voorbeeld: Zorglogistiek

Hij geeft aan dat LCB zich inzet over de volle breedte van het logistieke werkveld. ‘Een mooi voorbeeld zijn onze thema’s Zorglogistiek en Evenementen Logistiek. Beide hebben een logistieke én maatschappelijke component. Wij voeren met andere partijen een pilot uit rondom heruitgifte van zorgartikelen. Daarnaast wordt er in een living lab dagelijks onderzoek gedaan met bezoekersstromen.

LCB voert vraaggestuurd onderzoek uit op zes hoofdthema’s:

 • Leefbare Stad
  De leefbare Stad staat onder druk. Het is een opgave om de binnensteden economisch bereikbaar en leefbaar te houden voor bewoners, werkers en bezoekers en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren. Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is de acceptatie van duurzame oplossingen sterk vergroot. Samen met overheid, onderwijs en ondernemers onderzoeken wij naar mogelijkheden om de huidige uitdagingen aan te pakken en voor de toekomst te verduurzamen.
 • Data Gedreven Logistiek
  De levenscyclus van veel producten is in de afgelopen jaren korter geworden en tegelijkertijd is de complexiteit in productiesystemen toegenomen. Door het verbinden van informatie kan de behoefte van de markt worden voorspeld en de productie aangepast worden. Door ondernemers te koppelen aan onderwijs en onderzoek, kunnen nieuwe technieken worden geanalyseerd en klaargemaakt voor de toekomst.
 • Smart Industry
  In de maakindustrie is ICT een bepalende factor (robotisering, 3D-printing etc.). Door de klantspecifieke vraag neemt de variëteit aan type producten toe en worden seriegroottes kleiner. Daardoor zijn kortere tijden in het productieproces cruciaal. Door het koppelen van data-science gerelateerd onderwijs aan de maakindustrie, wordt onderzocht waar en hoe verbeteringen voor dit moment ook in innovaties voor de toekomst toegepast kunnen worden.
 • Multimodaal
  Het dichtslibben van het wegennet bevordert het experimenteren met andere modaliteiten. Tegelijkertijd wordt daarmee gewerkt aan een verduurzaming van het vervoer in Nederland en daarbuiten. Door verschuiving van mainports naar inland terminals en de opkomst van nieuwe routes is er al een stap gezet naar een betere spreiding van transportbewegingen. Samen met overheid, onderwijs en ondernemers worden de mogelijkheden onderzocht om nieuwe ontwikkelingen verder uit te werken en vervoersmogelijkheden voor de toekomst te verduurzamen.
 • Zorglogistiek
  De zorgsector kost ruim 100 miljard euro per jaar en blijft sterk groeien. Hiermee is het de grootste bedrijfstak in Nederland. Logistieke expertise in de zorgbranche is essentieel om kosten te kunnen beheersen en dienstverlening te optimaliseren. Op het vlak van logistiek in de zorg wordt met name gekeken naar thema’s als kostenbesparing, voorkomen van verspilling, zuinig voorschrijven, bevorderen therapietrouw, logistieke innovaties, online dienstverlening en E-health toepassingen. Bij deze projecten worden alle belangrijke stakeholders in de zorg, zoals zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten, industrie, gemeenten en overheid betrokken.
 • Evenementen Logistiek
  Op tal van maatschappelijke terreinen speelt het logistiek aspect bij events een belangrijke rol. Denk bij publieksevenementen aan crowd management, veiligheid en service; bij bedrijfsevenementen aan recalls van producten, verhuizingen of in rampsituaties aan uitzendingen van militairen of andere hulpacties. Met de unieke combinatie van kennis binnen het LCB kan er samen met overheid en ondernemers gewerkt worden aan (onderzoeks-)projecten om ‘events’ optimaal en veilig te laten verlopen.

Logistieke vragen

Naast deze zes thema’s is er bij LCB ook altijd ruimte voor nieuwe thema’s. Leo Kemps: ‘Wij brengen partijen samen in projecten die wij later doorontwikkelen naar duurzame communities. Doordat wij vraaggestuurd werken, is er altijd ruimte voor nieuwe onderzoeksthema’s. Wij komen graag in contact met partijen, die met logistieke vragen zitten waar onderzoek voor nodig is. Zij mogen altijd contact met ons opnemen.’

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten