Koninklijke Onderscheiding voor Sjaak Kamps bij afscheid

Sjaak Kamps heeft bij zijn officiële afscheid als secretaris van de Euregio Rijn-Waal een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van Burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen en burgemeester Hubert Bruls, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Euregio Rijn-Waal. Bij de afscheidsreceptie waren ruim 180 mensen aanwezig.

Sjaak Kamps is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft de onderscheiding ontvangen vanwege zijn werkzaamheden bij de Euregio Rijn-Waal en zijn maatschappelijke nevenactiviteiten.

Euregio Rijn-Waal

Sjaak Kamps is sinds 1990 werkzaam bij de Euregio Rijn-Waal, een samenwerkingsverband met circa 50 deelnemende gemeenten en regionale overheden uit de Nederlands-Duitse grensregio rond de benedenlopen van Rijn, Maas en Waal. Het belangrijkste doel is het verbeteren en intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij en het vergroten van de leefbaarheid in het Nederlands-Duitse grensgebied. Het werkgebied beslaat thans een oppervlak van 8663 km² met een inwoneraantal van circa 4,2 miljoen.

Interreg-programma’s

Bij zijn aantreden in 1990 begon Sjaak Kamps als coördinator/programmamanager met het vormgeven en uitvoeren van het eerste Interreg-programma voor de Euregio Rijn-Waal. Elke grensregio in Europa heeft zijn eigen Interreg-programma, een financieringsprogramma van de Europese Unie dat ongelijkheden tussen regio’s aanpakt en grensoverschrijdende samenwerking aanmoedigt. Interreg maakt deel uit van het cohesiebeleid van de Europese Unie en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Sjaak Kamps heeft in de navolgende Interreg-programma’s II en III tot april 2009 de functie van coördinator/programmamanager vervuld.

In de jaren 90 heeft Sjaak Kamps, in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische Zaken van Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, de basis gelegd voor het huidige Interreg-programma Deutschland-Nederland. Dit programma geldt inmiddels als voorbeeld voor heel Europa. Sjaak Kamps was een voorvechter van het behoud van de zogenoemde People to People projecten binnen het Interreg-programma, waarbij de samenwerking tussen burgers wordt bevorderd. Dit resulteerde in projectmogelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

Betuwelijn

Sjaak Kamps heeft in zijn functie als programmamanager baanbrekend pionierswerk voor de regio verricht. Zo heeft hij, naar aanleiding van de Nederlands-Duitse overeenkomst met betrekking tot de bouw van de Betuwelijn en de voortzetting daarvan aan Duitse zijde, de discussie over het derde spoor gematigd. In het kader van dit overleg werd een studie opgesteld die doorslaggevend was voor het verloop van het traject aan Duitse zijde. De bouwwerkzaamheden voor het derde spoor zijn inmiddels begonnen.

(plaatsvervangend) secretaris

Van 1999 tot 2009 was Sjaak Kamps plaatsvervangend directeur van de Euregio Rijn-Waal. Sinds april 2009 vervult hij de functie van secretaris. Als secretaris heeft hij zich ingezet voor een actievere rol van de lidgemeenten als het gaat om de ontwikkeling van grensoverschrijdende projecten en activiteiten. Zo heeft hij in 2009 het servicenetwerk Euregio-Ambassadeurs opgericht, waarbij Euregio-ambassadeurs het contact met kennisinstellingen, economische, sociale en culturele organisaties onderhouden en op deze wijze nieuwe mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking verkennen.

Hij zat ook diverse overlegstructuren voor, onder andere op het gebied van gezondheidszorg, openbare orde en veiligheid, arbeidsmarkt en mobiliteit. Zijn doel hierbij was telkens de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Onder zijn leiding is het GrensInfoPunt ingesteld, een loket waar burgers en ondernemers die grensoverschrijdend werken terecht kunnen met vragen over sociale verzekeringen, arbeidsrecht en belastingen. Bij de herdenking van 75 jaar Vrijheid (herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog) was hij initiator van het gezamenlijk herdenken en vieren tussen Nederlandse en Duitse organisaties.

Samenwerking met grensregio’s

Sjaak Kamps heeft zich ook ingezet voor de samenwerking binnen Europa met andere grensregio’s. Zo is de Euregio Rijn-Waal lid van de Werkgemeenschap van de Europese Grensregio’s. In nauwe samenwerking trekt de Euregio Rijn-Waal samen op met Duitse partnerregio’s als het gaat om thema’s zoals de Duitse Infrastrukturabgabe (tol voor auto’s) en het behoud van de mogelijkheden om binnen het Interreg-programma ook (kleinere) sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen. Niet alleen op het terrein van belangenbehartiging, maar ook voor concrete projecten zoekt hij de samenwerking met andere Europese grensregio’s.

Daarnaast was Sjaak Kamps van 2015 tot 2017 namens alle Euregio’s lid van het tijdelijke Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt. Sinds 2010 is hij lid van de Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inmiddels omgedoopt in het GROS-overleg NL-NRW. Daar had hij een actieve rol bij de totstandkoming en uitvoering van de Grenslandagenda tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Hij heeft zich daar onder andere ingezet voor grensoverschrijdende ambulancezorg, buurtaalonderwijs in de grensregio, arbeidsmarkt en diploma-erkenning. Ook trad hij als deskundige op bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamercommissie van ditzelfde ministerie over grensoverschrijdende samenwerking.

Op persoonlijke titel was Sjaak Kamps tussen 2010 tot 2018 lid van het algemeen bestuur van Stichting Het Limburgs Landschap. Hij was en is een voorstander van grensoverschrijdende contacten op het terrein van natuur- en landschap.

Sleuteloverdracht

Sjaak Kamps verlaat de Euregio Rijn-Waal in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt per 1 oktober opgevolgd door Andreas Kochs. Tijdens de bijeenkomst vond de symbolische sleuteloverdracht van Sjaak Kamps aan Andreas Kochs plaats. Andreas Kochs is sinds 1997 werkzaam bij de Euregio Rijn-Waal voor het Interreg-programma en was vanaf 2009 tevens plaatsvervangend secretaris. Andreas Kochs kijkt er naar uit om de komende jaren vorm te kunnen geven aan de grensoverstijgende samenwerking: “ Europa wordt geleefd in de grensregio’s. Wij zetten ons hier dagelijks voor in op de meest uiteenlopende gebieden. Daarom wil ik graag actief in gesprek blijven met u, de aangesloten gemeenten en verenigingen, provincies, ministeries, de regionale economie en het maatschappelijk middenveld, om de ontstane netwerken verder te consolideren en te ontwikkelen.

Ik kijk uit naar een goede samenwerking om elke dag dichter bij het doel te komen om grensoverschrijdende samenwerking vanzelfsprekend te maken voor de burgers in de grensregio”.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten