Impuls voor opleiden personeel stedelijke vergroening

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor een groene leefomgeving in de stad. Het gaat dan om positieve effecten op het welbevinden van mensen die er wonen en werken. Ook de gemeente Breda zet actief in op het realiseren van groen in de stad.

Hierdoor is grote behoefte aan meer en innovatief opgeleid groenpersoneel. Beroepsopleider Curio is actief ingesprongen op deze trend. Zij heeft het initiatief  genomen om in een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) het groenonderwijs beter aan te sluiten op de groensector van regio West-Brabant. Dat moet resulteren in het opleiden van meer studenten. Maar ook docenten worden bijgeschoold.

Grote moeite vinden personeel groensector

De vraag naar onder meer hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers in West-Brabant stijgt.  Jaarlijks ontstaan er in de regio om en nabij 500 vacatures in de groensector. Werkgevers geven aan grote moeite te hebben om deze te vervullen. Bijna de helft van de hoveniersbedrijven en werkgevers in de groenvoorziening heeft een personeelstekort.

De stedelijke vergroeningsmissie van de regio, en vooral Breda, vraagt niet alleen om meer personeel. Er is ook behoefte aan aanvullend opgeleide groenmedewerkers. Van studenten en werknemers op dit gebied wordt namelijk verwacht dat zij beschikken over innovatieve, cross-sectorale kennis en vaardigheden. Naast kennis van groen moeten ze beschikken over kennis op thema’s. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit.

Binnen de stedelijke vergroening is nog iets anders van belang. Studenten moeten inzicht krijgen in de relatie tussen deze groene omgeving enerzijds en haar inwoners anderzijds. Dit vraagt om sector-overstijgende samenwerkingen. Daarbij staan conceptueel denken en goede communicatietechnieken centraal. Het huidige mbo-onderwijs moet hier op aangepast worden.

Naast studenten ook docenten bijgeschoold

In het nieuwe PPS-project spelen de werkgevers een nadrukkelijke rol. Zij vertalen de wensen en eisen die nodig zijn om te werken aan stedelijke vergroening naar concrete lespakketten. Dit doen ze samen met de docenten van de  groene opleidingen van Curio. De gemeente Breda heeft voor de toekomst al veel praktische projecten beschikbaar. De studenten en docenten kunnen hier samen met de bedrijven dus al leren in de praktijk.

In het samenwerkingsproject zitten naast Curio en de gemeente Breda zes bedrijven. Dat zijn Donkergroen, idverde, Van Helvoirt Groenprojecten, Brouwers Groenaannemers, Green Revolution, Brainstom en concept.

Subsidie uit Regionaal Investerings Fonds

Voor het project is door cofinanciering van de bedrijven ruim € 750.000,- beschikbaar. Samen met de overheidssubsidie van € 355.000,- is er 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de komende 4 jaar. Deze subsidie is in het leven geroepen om de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers te stimuleren. Het plan moet minimaal aan die eisen voldoen. Daarnaast moet het bijdragen aan maatschappelijk welzijn, leven lang leren en ontwikkelen van onderzoekend vermogen. Dan draagt de overheid voor een derde deel bij aan de projectbegroting.

Lees ook: Curio draagt bij aan stedelijke vergroening Breda

Curio draagt bij aan stedelijke vergroening Breda

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten