Gemeente, havenbedrijf en ZLTO samen aan de slag met koolstofboeren

Op donderdag 6 april 2023 tekenden de gemeente Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk en boerenorganisatie ZLTO een intentieverklaring om samenwerking tussen lokale agrariërs en bedrijven te stimuleren door middel van Carbon Farming. Dit betekent dat de gemeente samen met het havenbedrijf het voortouw neemt om bedrijven in de Moerdijkse haven te enthousiasmeren om boeren te betalen voor het nemen van extra maatregelen om koolstof op te slaan in hun bodem in ruil voor zogenaamde ‘carbon credits’.

De unieke ligging van Moerdijk aan het Hollands Diep maakt het een ideale plek voor een haven met industrie. Bedrijven en bewoners in Moerdijk omarmen sinds jaar en dag duurzaam en klimaatbewust wonen en werken, en de gemeente heeft een eigen klimaatstrategie waarin deze kernwaarden centraal staan. Het havenbedrijf is een belangrijke speler in Moerdijk voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Groeien in balans is het uitgangspunt voor Port of Moerdijk. Uitbreiding van activiteiten in de haven gaat hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur.

Dubbel voordeel

Carbon Farming haalt CO2 uit de atmosfeer en legt het als koolstof langdurig vast in de bodem. Zo helpen boeren bedrijven bij hun klimaatambities. Dit levert de boer én de maatschappij dubbel voordeel op, omdat de bodem beter water vasthoudt, beter bestand is tegen weersextremen, er een rijker bodemleven ontstaat en de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Het project biedt aan de andere kant een oplossing voor bedrijven die bij willen dragen aan hun klimaatdoelstellingen door lokaal de omgeving te verduurzamen.

Naar succesvoorbeeld

In het voorjaar van 2022 is er al een mooie samenwerking ontstaan tussen de plaatselijke akkerbouwers Maatschap Schrauwen-Deijkers en Sivomatic, internationaal producent van kattenbakvulling op het haven- en industrieterrein van Moerdijk. ZLTO Moerdijk stond aan de basis van die samenwerking. Inmiddels hebben meerdere agrariërs voor Carbon Farming interesse getoond.

Samen met 12 boeren

Door samenwerking tussen gemeente Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk en ZLTO krijgt nu een groep van 12 geïnteresseerde boerenbedrijven de kans om deel te nemen aan het project en koolstof vast te leggen in de bodem. De carbon credits die hiermee worden gecreëerd, worden aangeboden aan lokale bedrijven in onder meer het havengebied. Een eerste inschatting van het aantal tonnen CO2 dat deze 12 boeren kunnen vastleggen in de gemeente Moerdijk bedraagt 600 ton per jaar.

Gemeente en havenbedrijf over het project

Wethouder Danny Dingemans van de gemeente Moerdijk is enthousiast over Carbon Farming: “In tijden van tegenstellingen is het mooi dat de landbouw laat zien dat zij een antwoord kunnen geven op het CO2-probleem door de CO2 te binden in organisch materiaal. Daarmee ontstaan er voor boeren nieuwe verdienmodellen en kan de industrie bijdragen aan de reductie van CO2 in de atmosfeer. Daarmee is het ook goed dat men met elkaar in gesprek is en elkaars vraagstukken beter leert begrijpen.”

CEO Paul Dirix namens Port of Moerdijk voegt daaraan toe dat het havenbedrijf het ‘carbon farming’-initiatief ziet als een uitgelezen kans om partijen te verbinden. “Agrariërs in Moerdijk en bedrijven op ons haven- en industrieterrein kunnen hierdoor in het belang van ons allemaal een bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot. Dat past is ons streven om als goede buur de omgeving te laten profiteren van economische ontwikkelingen en anderzijds draagt het een steentje bij aan de verduurzamingsopdracht die er ligt.”

Extra bedrijven gezocht

Om nieuwe initiatieven en deelnames rond Carbon Farming in de toekomst mogelijk te maken wordt een revolverend fonds opgericht waarbij een deel van het bedrag dat wordt betaald per credit zal terugvloeien in het fonds, zodat daaruit opnieuw geld beschikbaar kan komen. Om het project te laten slagen worden extra bedrijven gezocht om mee te doen aan dit unieke samenwerkingsproject.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten