Gebiedsagenda, de volgende stap van samenwerking

De Gebiedsagenda van FruitDelta Rivierenland is een werkwijze om de complexe opgaven in onze regio aan te pakken. Samenwerken is daarbij het devies. De benadering is regionaal en integraal, alle partijen vroegtijdig aan tafel. Zo beoogt de Gebiedsagenda de uitdagingen van onze regio effectief en efficiënt op te lossen. Op 9 november 2022 stelde het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland de Gebiedsagenda vast.

Belang Gebiedsagenda

“Onze partners in de regio hebben de input geleverd voor de uitdagingen,” licht voorzitter van de Regio Rivierenland Hans Beenakker toe. “Die uitdagingen worden natuurlijk gevormd door nationale en mondiale ontwikkelingen, zoals bescherming tegen klimaatveranderingen, energietransitie, de zorgen voor voldoende woningen, de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze dorpen en steden. Die opgaven worden steeds complexer. We kunnen dat niet langer enkelzijdig oppakken. De Gebiedsagenda helpt ons om de verschillende aspecten optimaal te betrekken, de relevante disciplines te verbinden en de ruimtelijke kwaliteit te bewaken. De Gebiedsagenda is dus samen met onze partners om tafel om een goede belangenafweging te maken.”

De partners aan tafel

In de regio FruitDelta Rivierenland gaan alle belanghebbenden samenwerken op het niveau van opgaven voor onze regio. Het gaat om ondernemers, organisaties, onderwijs, ondernemende burgers en overheden. Deze 5 O’s denken en praten vanaf een vroegtijdig stadium met elkaar over de opgaven waar wij als regio voor staan. De provincie Gelderland is ook één van de partners aan tafel. Gedeputeerde Helga Witjes over onze gebiedsagenda: “We hebben als college van Gedeputeerde Staten de Gebiedsagenda 2.0 vastgesteld. Daarmee zetten we weer een stap in hoe we als provincie vanuit gedeelde ambities willen samenwerken aan de brede welvaart voor Rivierenland. En daar ligt ook de relatie met de afspraken die we met het Rijk en andere partijen maken over hoe we alle ruimtelijke opgaven realiseren binnen de beschikbare ruimte.”

Van opgave naar resultaat

Kenny van Oort van VNO-NCW is betrokken namens één van de partners in de Gebiedsagenda: “Om de uitdagingen van dit decennium aan te pakken, moeten we nu in actie komen. Door samen aan tafel te zitten, herkennen we vroegtijdig ieders belang en ontwikkelen we samen een oplossing. Als VNO-NCW Rivierenland, de grootste werkgeversorganisatie, werken wij binnen Rivierenland samen met verschillende partijen op belangrijke thema’s, zoals Arbeidsmarkt en Onderwijs. Een gedegen Gebiedsagenda brengt hierin focus aan. Dat zal, zeker in het begin, een zaak zijn van al doende leren.”

Gebiedsagenda in ontwikkeling

Janneke Hakkert is directeur van Regio Rivierenland: “De Gebiedsagenda heeft al een aantal stappen doorlopen en blijft in ontwikkeling. In november 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland versie 2.0 vastgesteld. Die geeft inzicht in de belangrijke opgaven waarmee we als regio FruitDelta Rivierenland aan de slag gaan. Maar ook welke uitdagingen we binnen deze opgaven zien en hoe we willen samenwerken met onze regionale partners in de komende jaren.”

De opgaven voor onze regio

Uit vele gesprekken met veel verschillende mensen uit de Rivierenlandse samenleving zijn acht opgaven opgesteld voor de FruitDelta Gebiedsagenda:

  1. Behouden en versterken innovatievermogen van onze krachtige regionale sectoren agribusiness, logistiek en toerisme
  2. Inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van transitieopgaven, robotisering en automatisering
  3. Inspelen op de groeiende vraag naar woningen en daarbij rekening houden met de woningbehoefte van inwoners, inclusief groepen die speciale aandacht behoeven, zoals arbeidsmigranten, mensen met een beperking of vluchtelingen
  4. Beschermen van Rivierenlanders voor toekomstige risico’s als gevolg van klimaatverandering, zoals overstromingsgevaar, hittestress en droogte
  5. Versnellen van de energietransitie in de regio en het verminderen van de CO2-uitstoot met 55% in 2030
  6. Verbeteren van de biodiversiteit (status van de natuur) in de regio
  7. Verbeteren en behouden van benodigde regionale mobiliteit in een regio met een relatief lage bevolkingsdichtheid
  8. Behouden en optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit bij een toenemende druk op de ruimte door onder andere woon- en transitieopgaven

Meer informatie

In FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners samen om het gebied te ontwikkelen en versterken. Voor meer informatie over de Gebiedsagenda: FruitDelta Gebiedsagenda.

Regio Rivierenland is vanuit de overheid de partij die dit platform ambtelijk coördineert/ondersteunt met haar projecten en programma’s. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten