Alle ingrediënten voor een juridisch correcte contractovername

Wordt uw onderneming omgezet in een andere rechtsvorm? Of is een contract niet meer van waarde voor uw onderneming, maar wel voor een andere onderneming? Dan is een contractovername gewenst.

In deze blog heeft Eva Smidts van accon-avm voor u in kaart gebracht welke juridische vereisten noodzakelijk zijn bij een contractovername.

Akte tussen overdrager en overnemer

De contractovername is alleen rechtsgeldig als er een akte is opgemaakt tussen de overdrager en de overnemer. De partij waar oorspronkelijk het contract mee gesloten was hoeft geen partij te zijn in deze akte. De inhoud van de akte is vormvrij, zolang er duidelijk in staat vermeld welke contracten worden overgenomen.

Voorkom discussie door de medewerking van de contractpartij op te nemen in de akte.

Medewerking vereist

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding, met medewerking van de wederpartij, kan overdragen aan een derde partij middels een tussen de overdrager en de derde partij opgemaakte akte. Voor een juridisch correcte contractovername is de medewerking van de contractpartij vereist, de contractpartij krijgt immers te maken met een andere wederpartij dan met wie het oorspronkelijke contract is gesloten.

Wij merken dat de vereiste medewerking van de contractpartij vaak over het hoofd wordt gezien. Deze medewerking is overigens wel vormvrij. Dat betekent dat deze schriftelijk, mondeling én stilzwijgend kan plaatsvinden.

Dat die medewerking vereist is, heeft een belangrijke reden. Het contract kan namelijk overgaan op een minder draagkrachtige partij. Hierdoor wordt de contractpartij benadeeld. Door te vereisen dat de contractpartij met de contractovername in moet stemmen, wordt de mogelijkheid geboden om te beoordelen of de nieuwe wederpartij wel geschikt is.

Als de contractpartij op geen enkele manier medewerking verleent, blijft het oude contract in stand. U kunt de medewerking aan contractovername niet afdwingen, tenzij u hierover op voorhand reeds afspraken maakt.

Stilzwijgende overname

Het kan voorkomen dat een contractovername stilzwijgend plaatsvindt. Bijvoorbeeld als uit gedragingen van de contractpartij kan worden afgeleid dat hij zijn medewerking verleent aan de contractovername.

Alleen de betaling accepteren van een vordering uit het contract door de overnemer is onvoldoende voor stilzwijgende contractovername. Een derde partij mag namelijk altijd namens de schuldenaar een schuld voldoen. Blijkt uit handelingen dat de contractpartij de overnemer als contractpartij beschouwt, dan is dit voldoende.

Let op: dit is een grijs gebied en geeft dus veel onzekerheid.

Omzetting van eenmanszaak in een rechtspersoon

Veel beginnende ondernemers kiezen er bij de oprichting van hun onderneming op grond van fiscale motieven voor zich in te schrijven als eenmanszaak. Realiseer hierbij wel dat u in dat geval privé aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf.

Zodra de onderneming groeit, nemen ook de ondernemersrisico’s toe. Op dit punt is het aantrekkelijker om de eenmanszaak om te zetten naar een rechtspersoon. Bij een bv kunnen schuldeisers zich in beginsel niet verhalen op het privévermogen van de ondernemer.

Privé aansprakelijk

Ondernemers vergeten regelmatig om de contractpartij van de omzetting van de eenmanszaak naar een rechtspersoon op de hoogte te stellen. De contractpartij wordt vaak pas ingelicht als de rechtspersoon niet meer in staat is verplichtingen na te komen. De contractpartij wendt zich dan tot de (voormalige) eenmanszaak, met de nodige discussie tot gevolg. Eventueel kan de ondernemer privé aansprakelijk worden gesteld, omdat de contractpartij de schade immers zal willen verhalen op het privévermogen. De ondernemer zal echter aangeven dat dit niet meer mogelijk is, omdat hij is overgestapt naar een rechtspersoon.

Kortom: het is voor alle partijen van groot belang dat de contractpartij tijdig wordt ingelicht over een contractovername en hiervoor om toestemming wordt gevraagd. Zo komen u en de contractpartij niet voor (onaangename) verrassingen te staan.

Wat kan accon-avm voor u betekenen?

Zet u uw onderneming in een andere rechtsvorm voort of is er een andere reden voor een contractovername? Het juridische team van accon-avm (juristen@acconavm.nl) staat u graag bij tijdens dit proces. Neem contact met mij op via E.Smidts@acconavm.nl of bel 06 – 49 29 32 42.

Wij helpen u bij het opstellen van de akte of beoordelen een door u opgestelde akte op juridische vereisten. Verder kijken we met u mee of er in uw geval sprake is van een stilzwijgende overname. En of u de wederpartij op de juiste manier op de hoogte hebt gebracht van de contractovername. Zo zorgen we er samen voor dat de contractovername rechtsgeldig is en dat u niet voor verrassingen komt te staan.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten