Advies bij herontwikkeling centrumgebied Waalwijk

De gemeente Waalwijk werkt momenteel aan een ontwikkelvisie voor het centrumgebied. Een visie die de diverse lopende en potentiële ontwikkelingen in de samenhang van het grotere verband van het centrumgebied bekijkt. Parkeren is een belangrijk onderwerp in deze transitie. Empaction adviseert hierbij.

In dit artikel lees je meer over de rol die Empaction in dit project speelt.

De afgelopen jaren wordt steeds vaker geconstateerd dat bij ontwikkelingen in het centrumgebied van Waalwijk het aspect parkeren om meerdere redenen niet direct sluitend kan worden gemaakt. En dus nam de gemeente contact met ons op. Om advies in te winnen over de mogelijkheden. En voor de uitwerking van een nota van uitgangspunten die aansluit op de ambities van de ontwikkelvisie.

In de verdichtingsopgave, waar veel gemeenten voor staan, speelt kwaliteit van openbare ruimte een steeds belangrijkere rol. Het besef groeit dat geleidelijk aan de auto een substantieel deel van de openbare ruimte heeft opgeëist, maar dat -zeker in centrumgebieden en binnensteden- het plafond bereikt is. Wat doen we dan met de auto’s van de nieuwe bewoners en van hun bezoekers? Een ondergrondse parkeervoorziening op de eigen ontwikkelplot is niet altijd een optie, zeker niet in geval van sociale woningbouw. Zowel ruimtelijk als financieel wordt parkeren voor nieuwe ontwikkelingen een steeds grotere bottleneck. Waalwijk wil voorkomen dat de herontwikkeling van het centrumgebied stagneert. Daarom aan Empaction de taak een parkeerstrategie uit te werken die aansluit op en ondersteunend is aan de ontwikkelvisie voor het centrumgebied.

Op weg naar een compacter en meer stedelijk stadscentrum

Voor de toekomst van het centrumgebied van Waalwijk zijn de ontwikkelvisie voor het centrumgebied en de Mobiliteitsvisie leidend. De centrale ambitie: een compacter en meer stedelijk stadscentrum creëren. Zowel verdichting als verblijfskwaliteit en bereikbaarheid zijn daarin speerpunten. Zo zal het aantal winkelmeters in het centrum ingeperkt worden, en zijn de meters die overblijven dichter op elkaar gesitueerd. Het centrum moet daarnaast meer ruimte gaan bieden voor groen en er komt een focus op duurzame mobiliteit met ruim baan voor lopen en fietsen.

Stand van zaken

Ons advies hebben we de afgelopen maanden uitgewerkt in een nota van uitgangspunten als onderdeel/bouwsteen van de ontwikkelvisie. Concreet gaat het om een actualisatie van de parkeernorm voor de functie wonen in het centrumgebied, de introductie van een POET-lijst voor nieuwe woningen (geen parkeervergunning in de openbare ruimte voor nieuwe woningen), voorwaarden voor reductie op de parkeernorm bij de inzet van deelmobiliteit, kwalitatieve stallingsmogelijkheden voor de fiets, de uitbreiding van parkeerregulering in de schil, het beter benutten en waar mogelijk opheffen van parkeerplaatsen in het centrumgebied in combinatie met het slim bijbouwen van parkeerplaatsen in collectieve voorzieningen.

De ontwikkelvisie voor het centrumgebied wordt binnenkort bestuurlijk behandeld. Hiermee zullen de grove kaders voor de toekomstige ontwikkelingen worden vastgesteld. De ontwikkelvisie en de parkeerstrategie zullen daarna als leidraad dienen voor de ontwikkeling van beleid en in de verdere uitwerking van de afzonderlijke deelgebieden en projecten van het centrumgebied.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten